ELIANE ELIAS

Listen to Eliane on BBC’s ‘Weekend Break’

On the centenary of Samba, Eliane Elias speaks to the BBC ‘s Weekend break.

Click here to listen.